Доња Борина

Стручни актив за развој Школског програма

У складу са чланом 52. и 53. Статута школе, у школи постоји и Стручни актив за развој Школског програма којег чине:

1. Мр Станковић Душан наставник разредне наставе, руководилац
2. Јокић Радмила наставник хемије
3. Видаковић Марија стручни сарадник
4. Милићевић Миланка наставник музичке културе
5. Бошковић Бранко наставник разредне наставе
6. Јекић Љиљана директор установе

Стручни актив за развојно планирање

У складу са чланом 49. Статута школе, у школи је формиран Стручни актив за развојно планирање који чине:

1. Суботић Милена наставник енглеског језика, руководилац
2. Јокић Радмила наставник физике и хемије
3. Илић Зорица наставник разредне наставе
4. Бошковић Бранко наставник разредне наставе
5. Мр Станковић Душан наставник разредне наставе
6. Караклић Радмила наставник разредне наставе
7. Видаковић Марија стручни сарадник
8. Драгица Ристић Кузмановић представник родитеља
9. Радић Бранко представник локалне самоуправе
10 Деспотовић Валентина ученик VIII разреда
11. Јекић Љиљана директор школе

Тимови

Тимови Чланови
Тим за самовредновање квалитета рада школе Илић Зорица – координатор
Тим за самовредновање квалитета рада школе Секулић Сузана
Тим за самовредновање квалитета рада школе Лекић Зорица
Тим за самовредновање квалитета рада школе Бошковић Бранко
Тим за самовредновање квалитета рада школе Илић Славка
Тим за самовредновање квалитета рада школе Јојић Добринка
Тим за самовредновање квалитета рада школе Караклић Радмила
Тим за самовредновање квалитета рада школе Видаковић Марија
Тим за самовредновање квалитета рада школе Тешмановић Анђелко
Тим за самовредновање квалитета рада школе Кузмановић Нада, ученица VIII разреда
Јекић Љиљана, директор
Тим за заштиту деце/ученика од насиља у васпитно – образовним установама и Медијацију Илић Славка - координатор
Тим за заштиту деце/ученика од насиља у васпитно – образовним установама и Медијацију Маврак Сања
Тим за заштиту деце/ученика од насиља у васпитно – образовним установама и Медијацију Суботић Милена
Тим за заштиту деце/ученика од насиља у васпитно – образовним установама и Медијацију Видаковић Марија
Тим за заштиту деце/ученика од насиља у васпитно – образовним установама и Медијацију Павловић Драган
Јекић Љиљана, директор
Тим за инклузивно образовање и индивидуални образовни план Секулић Сузана - координатор
Тим за инклузивно образовање и индивидуални образовни план Видаковић Марија
Тим за инклузивно образовање и индивидуални образовни план Лекић Зорица
Тим за инклузивно образовање и индивидуални образовни план Илић Зорица
Тим за инклузивно образовање и индивидуални образовни план Владић Божица
Тим за инклузивно образовање и индивидуални образовни план Јокић Радмила
Тим за инклузивно образовање и индивидуални образовни план Јекић Љиљана
Тим за професионални развој Видаковић Марија - координатор
Тим за професионалну оријентацију Павловић Драган
Тим за професионалну оријентацију Суботић Милена
Тим за професионалну оријентацију Владић Божица
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва Станковић Душан – координатор
Секулић Сузана
Лекић Зорица
Суботић Милена
Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе Јањић Миодраг – координатор
Јојић Добринка
Маврак Сања

Стручна већа

Назив Стручног већа Руководилац
Стручно веће друштвених наука и језика Станковић Александра
Стручно веће природних наука Јокић Радмила
Стручно веће разредне наставе Илић Славка
Стручно веће за вештине Тешмановић Анђелко

Сталне комисије

Назив сталне комисије Чланови
Комисија за сарадњу са родитељима 1. Јојић Добринка
Комисија за сарадњу са родитељима 2. Караклић Радмила
Комисија за сарадњу са родитељима 3. Марковић Милосав
Комисија за израду Годишњег плана рада школе 1. Видаковић Марија
Комисија за израду Годишњег плана рада школе 2. Јањић Миодраг
Комисија за израду Годишњег плана рада школе 3. Марковић Милосав
Комисија за праћење реализације Годишњег плана рада школе и израду извештаја 1. Видаковић Марија
Комисија за праћење реализације Годишњег плана рада школе и израду извештаја 2. Караклић Радмила
Комисија за праћење реализације Годишњег плана рада школе и израду извештаја 3. Јањић Миодраг
Комисија за праћење реализације Годишњег плана рада школе и израду извештаја 4. Бошковић Бранко
Комисија за културне активности 1. Караклић Радмила
Комисија за културне активности 2. Јојић Добринка
Комисија за културне активности 3. Милићевић Миланка
Комисија за културне активности 4. Станковић Александра
Комисија за планирање и спровођење ученичких екскурзија 1. Јањић Миодраг
Комисија за планирање и спровођење ученичких екскурзија 2. Тешмановић Анђелко
Комисија за планирање и спровођење ученичких екскурзија 3. Милосав Марковић
Комисија за преглед педагошке документације 1. Јојић Добринка
Комисија за преглед педагошке документације 2. Јаковљевић Јанко
Комисија за преглед педагошке документације 3. Митровић Бојана
Комисија за преглед педагошке документације 4. Станковић Зоран