Aктиви, тимови и комисије

Стручни актив за развој Школског програма

УУ складу са чланом 132., 133., 134., и 135. Статута школе, у школи постоји и Стручни актив за развој Школског програма којег чине складу са чланом 52. и 53. Статута школе, у школи постоји и Стручни актив за развој Школског програма којег чине:

1. др Станковић Душан наставник разредне наставе, руководилац
2. Јокић Радмила наставник хемије
3. Пашћан Вера стручни сарадник
4. Милићевић Миланка наставник музичке културе
5. Бошковић Бранко наставник разредне наставе
6. Јекић Љиљана директор школе

Стручни актив за развојно планирање

У складу са чланом 128., 129., и 130. Статута школе, у школи је формиран Стручни актив за развојно планирање који чине:

1. Суботић Милена наставник енглеског језика, руководилац
2. Јокић Радмила наставник физике и хемије
3. Средојевић Сузана наставник француског језика
4. Станковић Зоран наставник математике и физике
5. Др Станковић Душан наставник разредне наставе
6. Караклић Радмила наставник разредне наставе
7. Пашћан Вера стручни сарадник
8. Илић Снежана представник родитеља
9. Радић Бранко представник локалне самоуправе
10 Несторовић Јована ученик VIII разреда
11. Јекић Љиљана директор школе

Тимови

Тимови Чланови
Тим за самовредновање квалитета рада школе Илић Зорица – координатор
Секулић Сузана
Бошковић Бранко
Илић Славка
Јојић Добринка
Павловић Драган
Пашћан Вера
Ристић Јелена
Алексић Александра, ученица VII
Jекић Љиљана, директор
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Павловић Драган - координатор
Илић Славка
Маврак Сања
Суботић Милена
Пашћан Вера
Јекић Љиљана
Перић Дуња, ученица 8. разреда
Живановић Миланка, родитељ
Деспотовић Милисав, ЛС
Ћирковић Милошевић Драгана, секретар школе
Тим за инклузивно образовање и индивидуални образовни план Секулић Сузана - координатор
Пашћан Вера
Тадић Светлана
Средојевић Сузана
Јекић Љиљана
Тим за професионални развој Пашћан Вера - координатор
Средојевић Сузана
Суботић Милена
Секулић Сузана
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва Марковић Милосав – координатор
Станковић Душан
Станковић Александра
Суботић Милена
Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе Средојевић Сузана - координатор
Јојић Добринка
Бошковић Бранко
Тим праћење реализације Годишњег плана рада школе и за уређивање сајта школе Тадић Светлана - координатор
Марковић Милосав
Пашћан Вера
Јекић Љиљана
Радован Нинић
Караклић Радмила
Суботић Милена
Тим за израду Годишњег плана рада школе и преглед педагошке документације Јекић Љиљана
Пашћан Вера - координатор
Ристић Јелена
Секулић Сузана
Тадић Светлана
Станковић Зоран
Тим за културне активности и извођење ученичких екскурзија Станковић Александра – координатор
Илић Зорица
Милићевић Миланка
Тешмановић Анђелко
Радић Весна
Марковић Милосав

Стручна већа

Назив Стручног већа Руководилац
Стручно веће друштвених наука и језика Радић Весна
Стручно веће природних наука Маврак Сања
Стручно веће разредне наставе Караклић Радмила
Стручно веће за вештине Милићевић Миланка

Сталне комисије

На Наставничком већу 24.08.2020. године одређене су сталне комисије са посебним задужењима у школској 2020/21. години, и то:

Назив сталне комисије Чланови
Комисија за сарадњу са родитељима 1. Јаковљевић Јанко - кординатор
2. Караклић Радмила
3. Марковић Милосав
Комисија за израду Годишњег плана рада школе 1. Пашћан Вера- кординатор
2. Тимотић Јелена
3. Секулић Сузана
Комисија за праћење реализације Годишњег плана рада школе и израду извештаја 1. Пашћан Вера- кординатор
2. Марковић Милосав
3. Средојевић Сузана
4. Милена Суботић
5. Илић Зорица
Комисија за културне активности 1. Караклић Радмила - кординатор
2. Илић Зорица
3. Милићевић Миланка
4. Станковић Александра
Комисија за планирање и спровођење ученичких екскурзија 1. Тешмановић Анђелко - кординатор
2. Станковић Душан
3. Марковић Милосав
Комисија за преглед педагошке документације 1.Јекић Љиљана - кординатор
2. Илић Славка
3. Пашћан Вера
4. Станковић Зоран – матична књига