Доња Борина

Стручни актив за развој Школског програма

У складу са чланом 52. и 53. Статута школе, у школи постоји и Стручни актив за развој Школског програма којег чине:

1. Мр Станковић Душан наставник разредне наставе, руководилац
2. Јокић Радмила наставник хемије
3. Видаковић Марија / Пашћан Вера стручни сарадник
4. Милићевић Миланка наставник музичке културе
5. Бошковић Бранко наставник разредне наставе
6. Јекић Љиљана директор школе

Стручни актив за развојно планирање

У складу са чланом 49. Статута школе, у школи је формиран Стручни актив за развојно планирање који чине:

1. Суботић Милена наставник енглеског језика, руководилац
2. Јокић Радмила наставник физике и хемије
3. Митровић Бојана / Средојевић Сузана наставник француског језика
4. Станковић Зоран наставник математике и физике
5. Мр Станковић Душан наставник разредне наставе
6. Караклић Радмила наставник разредне наставе
7. Видаковић Марија стручни сарадник
8. Драгица Ристић Кузмановић представник родитеља
9. Радић Бранко представник локалне самоуправе
10 Алексић Филип ученик VII разреда
11. Јекић Љиљана директор школе

Тимови

Тимови Чланови
Тим за самовредновање квалитета рада школе Илић Зорица – координатор
Секулић Сузана
Бошковић Бранко
Илић Славка
Јојић Добринка
Павловић Драган
Видаковић Марија / Пашћан Вера
Тешмановић Анђелко
Кузмановић Нада, ученица VIII
Jекић Љиљана, директор
Тим за заштиту деце/ученика од насиља у васпитно – образовним установама и Медијацију Илић Славка - координатор
Маврак Сања
Суботић Милена
Видаковић Марија/Пашћан Вера
Павловић Драган
Јекић Љиљана
Тим за инклузивно образовање и индивидуални образовни план Секулић Сузана - координатор
Тим за инклузивно образовање и индивидуални образовни план Видаковић Марија / Пашћан Вера
Тим за инклузивно образовање и индивидуални образовни план Илић Зорица
Тим за инклузивно образовање и индивидуални образовни план Владић Божица
Тим за инклузивно образовање и индивидуални образовни план Јокић Радмила
Тим за инклузивно образовање и индивидуални образовни план Јекић Љиљана
Тим за професионални развој Видаковић Марија / Пашћан Вера - координатор
Тим за професионалну оријентацију Станковић Зоран
Тим за професионалну оријентацију Суботић Милена
Тим за професионалну оријентацију Владић Божица
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва Станковић Душан – координатор
Секулић Сузана
Марковић Милосав
Суботић Милена
Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе Митровић Бојана / Средојевић Сузана - координатор
Јојић Добринка
Суботић Милена

Стручна већа

Назив Стручног већа Руководилац
Стручно веће друштвених наука и језика Станковић Александра
Стручно веће природних наука Јокић Радмила
Стручно веће разредне наставе Илић Славка
Стручно веће за вештине Павловић Драган

Сталне комисије

Назив сталне комисије Чланови
Комисија за сарадњу са родитељима 1. Јаковљевић Јанко
Комисија за сарадњу са родитељима 2. Караклић Радмила
Комисија за сарадњу са родитељима 3. Марковић Милосав
Комисија за израду Годишњег плана рада школе 1. Видаковић Марија / Пашћан Вера
Комисија за израду Годишњег плана рада школе 2. Јањић Миодраг / Радић Весна
Комисија за израду Годишњег плана рада школе 3. Станковић Александра
4. Секулић Сузана
Комисија за праћење реализације Годишњег плана рада школе и израду извештаја 1. Видаковић Марија / Пашћан Вера
Комисија за праћење реализације Годишњег плана рада школе и израду извештаја 2. Марковић Милосав
Комисија за праћење реализације Годишњег плана рада школе и израду извештаја 3. Илић Славка
Комисија за праћење реализације Годишњег плана рада школе и израду извештаја 4. Јаковљевић Јанко
5. Илић Зорица
Комисија за културне активности 1. Караклић Радмила
Комисија за културне активности 2. Илић Зорица
Комисија за културне активности 3. Милићевић Миланка
Комисија за културне активности 4. Станковић Александра
Комисија за планирање и спровођење ученичких екскурзија 1. Станковић Душан
Комисија за планирање и спровођење ученичких екскурзија 2. Тешмановић Анђелко
Комисија за планирање и спровођење ученичких екскурзија 3. Марковић Милосав
Комисија за преглед педагошке документације 1. Јојић Добринка
Комисија за преглед педагошке документације 2. Илић Славка
Комисија за преглед педагошке документације 3. Видаковић Марија / Пашћан Вера
Комисија за преглед педагошке документације 4. Станковић Зоран