Доња Борина

Стручни актив за развој Школског програма

У складу са чланом 52. и 53. Статута школе, у школи постоји и Стручни актив за развој Школског програма којег чине:

Стручни актив за развојно планирање

У складу са чланом 49. Статута школе, у школи је формиран Стручни актив за развојно планирање који чине:

Тимови

Стручна већа

Сталне комисије