Доња Борина

У школи постоји и функционише Ученички парламент, чији рад помажу  одељењске старешине VII и VIII разреда, као и психолог школе.

Представници ученика у Ученичком  парламенту су 4 ученика, по два представника из сваког наведеног одељења.

VII

Анђела Деспотовић
Никола Илић

VIII

Огњен Видовић
Иван Јездић

У школској 2019./2020. години у школи ће радити Ученички парламент са следећим задацима:

 • Учешће у организацији ваннаставних активности
 • Давање предлога и сугестија стручним органима (Школском одбору и Савету родитеља, у вези са организовањем екскурзија, наставе у природи и ђачке ужине)
 • Организација културних активности током школске године
 • Учествовање са предлозима за Годишњи план рада школе
 • Организација спортских такмичења (турнири у фудбалу, рукомету)
 • Организација такмичења предметне наставе
 • Сарадња са друштвеном средином
 • Радови на уређењу школског простора и дворишта
 • Сарадња са тимовима школе
 • Учествовање у организацији „Дана обрнутих улога“
 • Учествовање у организацији „Игара без граница“
 • Школа без насиља