Aктиви, тимови и комисије

Стручни актив за развој Школског програма

У складу са чланом 132., 133., 134., и 135. Статута школе, у школи постоји и Стручни актив за развој Школског програма којег чине:

1. др Душан Станковић наставник разредне наставе, руководилац
2. Љиљана Јекић директор школе
3. Радмила Караклић наставник разредне наставе
4. Вера Пашћан стручни сарадник
5. мр Александра Станковић наставник српског језика и књижевности
6. Дејан Лукић вероучитељ
WordPress Tables Plugin

Стручни актив за развојно планирање

У складу са чланом 128., 129., и 130. Статута школе, у школи је формиран Стручни актив за развојно планирање који чине:

1. Светлана Тадић наставник разредне наставе - руководилац
2. Љиљана Јекић директор школе
3. Вера Пашћан стручни сарадник
4. Бранко Бошковић наставник разредне наставе
5. Зоран Станковић наставник математике и физике
6. Др Душан Станковић наставник разредне наставе
7. Зорица Илић наставник разредне наставе
8. Милка Радић родитељ
9. Тања Петровић ученица 7. разреда
10 Радић Бранко представник локалне самоуправе
WordPress Tables Plugin

Тимови

Тимови Чланови
Тим за самовредновање квалитета рада школе 1. Вера Пашћан, психолог – координатор
2. Љиљана Јекић, директор
3. Сузана Секулић, наставница
4. Зорица Илић, учитељица
5. Сузана Средојевић, наставница
6. Добринка Јојић, учитељица
7. Гордана Врачевић, библиотекарка
8. Драган Павловић, наставник
9. Александра Алексић, ученица 8. разреда
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 1. Зорица Илић, учитељица- координатор
2. Љиљана Јекић, директорка
3. Вера Пашћан, психолог
4. Душан Станковић, учитељ
5. Милосав Марковић, наставник
6. Дејан Лукић, вероучитељ
7. Марица Митровић, наставница
8. Ћирковић Милошевић Драгана, секретар школе
9. Раде Живановић, родитељ
10. Милисав Деспотовић, ЛС
11. Срђан Видовић, ученик 8.разреда
Тим за инклузивно образовање и индивидуални образовни план 1. Сузана Секулић – координатор
2. Љиљана јекић, директор
3. Вера Пашћан, психолог
4. Сузана Средојевић, наставница
5. Радмила Караклић, учитељица
Тим за професионални развој 1. Милена Суботић, наставница - координатор
2. Вера Пашћан, психолог
3. Зоран Станковић, наставник
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 1. Радован Нинић, наставник - координатор
2. Милосав Марковић, наставник
3. Драган Павловић, наставник
4. Весна Радић, наставница
Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе 1.Светлана Тадић, учитељица- координатор
2. Вера Пашћан, стручни сарадник
3. Наставник биологије
Тим праћење реализације Годишњег плана рада школе и за уређивање сајта школе 1. Милосав Марковић, наставник - координатор
2. Светлана Тадић, учитељица
3. Вера Пашћан, психолог
4. Љиљана Јекић, директор
5. Радмила Јокић, наставница
6. Александра Станковић, наставница
Тим за израду Годишњег плана рада школе и преглед педагошке документације 1.Славка Илић, учитељица - координатор
2. Љиљана Јекић, директор
3. Вера Пашћан, психолог
4. Гордана Врачевић, библиотекар
5. Радован Нинић, наставник
Тим за културне активности и извођење ученичких екскурзија 1. Гордана Врачевић – координатор
2. Сузана Секулић, наставница
3. Милосав Марковић, наставник
4. Весна Радић, наставница
5. Бранко Бошковић, учитељ
6. Славка Илић, учитељица
WordPress Tables Plugin

Стручна већа

Назив Стручног већа Руководилац
Стручно веће друштвених наука и језика Радић Весна
Стручно веће природних наука Маврак Сања
Стручно веће разредне наставе Караклић Радмила
Стручно веће за вештине Милићевић Миланка
WordPress Tables Plugin

Сталне комисије

На Наставничком већу 24.08.2020. године одређене су сталне комисије са посебним задужењима у школској 2020/21. години, и то:

Назив сталне комисије Чланови
Комисија за сарадњу са родитељима 1. Јаковљевић Јанко - кординатор
2. Караклић Радмила
3. Марковић Милосав
Комисија за израду Годишњег плана рада школе 1. Пашћан Вера- кординатор
2. Тимотић Јелена
3. Секулић Сузана
Комисија за праћење реализације Годишњег плана рада школе и израду извештаја 1. Пашћан Вера- кординатор
2. Марковић Милосав
3. Средојевић Сузана
4. Милена Суботић
5. Илић Зорица
Комисија за културне активности 1. Караклић Радмила - кординатор
2. Илић Зорица
3. Милићевић Миланка
4. Станковић Александра
Комисија за планирање и спровођење ученичких екскурзија 1. Тешмановић Анђелко - кординатор
2. Станковић Душан
3. Марковић Милосав
Комисија за преглед педагошке документације 1.Јекић Љиљана - кординатор
2. Илић Славка
3. Пашћан Вера
4. Станковић Зоран – матична књига
WordPress Tables Plugin