Доња Борина

Стручни актив за развој Школског програма

У складу са чланом 52. и 53. Статута школе, у школи постоји и Стручни актив за развој Школског програма којег чине:

1. Мр Станковић Душан наставник разредне наставе, руководилац
2. Јокић Радмила наставник хемије
3. Пашћан Вера стручни сарадник
4. Милићевић Миланка наставник музичке културе
5. Бошковић Бранко наставник разредне наставе
6. Јекић Љиљана директор школе

Стручни актив за развојно планирање

У складу са чланом 49. Статута школе, у школи је формиран Стручни актив за развојно планирање који чине:

1. Суботић Милена наставник енглеског језика, руководилац
2. Јокић Радмила наставник физике и хемије
3. Средојевић Сузана наставник француског језика
4. Станковић Зоран наставник математике и физике
5. Др Станковић Душан наставник разредне наставе
6. Караклић Радмила наставник разредне наставе
7. Пашћан Вера стручни сарадник
8. Илић Снежана представник родитеља
9. Радић Бранко представник локалне самоуправе
10 Алексић Филип ученик VIII разреда
11. Јекић Љиљана директор школе

Тимови

Тимови Чланови
Тим за самовредновање квалитета рада школе Илић Зорица – координатор
Секулић Сузана
Бошковић Бранко
Илић Славка
Јојић Добринка
Павловић Драган
Пашћан Вера
Тешмановић Анђелко
Крстић Биљана, ученица VII
Jекић Љиљана, директор
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Илић Славка - координатор
Маврак Сања
Суботић Милена
Пашћан Вера
Павловић Драган
Јекић Љиљана
Петровић Вељко, ученик
Живановић Миланка, родитељ
Деспотовић Милисав, ЛС
Ћирковић Милошевић Драгана, секретар школе
Тим за инклузивно образовање и индивидуални образовни план Секулић Сузана - координатор
Пашћан Вера
Бошковић Бранко
Владић Божица
Јокић Радмила
Јекић Љиљана
Тим за професионални развој Пашћан Вера - координатор
Станковић Зоран
Суботић Милена
Владић Божица
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва Станковић Душан – координатор
Секулић Сузана
Марковић Милосав
Суботић Милена
Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе Средојевић Сузана - координатор
Јојић Добринка
Суботић Милена

Стручна већа

Назив Стручног већа Руководилац
Стручно веће друштвених наука и језика Станковић Александра
Стручно веће природних наука Станковић Зоран
Стручно веће разредне наставе Илић Славка
Стручно веће за вештине Милићевић Миланка

Сталне комисије

На Наставничком већу 24.08.2020. године одређене су сталне комисије са посебним задужењима у школској 2020/21. години, и то:

Назив сталне комисије Чланови
Комисија за сарадњу са родитељима 1. Јаковљевић Јанко - кординатор
2. Караклић Радмила
3. Марковић Милосав
Комисија за израду Годишњег плана рада школе 1. Пашћан Вера- кординатор
2. Тимотић Јелена
3. Секулић Сузана
Комисија за праћење реализације Годишњег плана рада школе и израду извештаја 1. Пашћан Вера- кординатор
2. Марковић Милосав
3. Средојевић Сузана
4. Милена Суботић
5. Илић Зорица
Комисија за културне активности 1. Караклић Радмила - кординатор
2. Илић Зорица
3. Милићевић Миланка
4. Станковић Александра
Комисија за планирање и спровођење ученичких екскурзија 1. Тешмановић Анђелко - кординатор
2. Станковић Душан
3. Марковић Милосав
Комисија за преглед педагошке документације 1.Јекић Љиљана - кординатор
2. Илић Славка
3. Пашћан Вера
4. Станковић Зоран – матична књига
Корисни линкови:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Школска управа Ваљево

Завод за унапређивање образовања и васпитања

 РТС :: Моја школа - RTS

Библиотека "17. септембар" Мали Зворник

Портал еУправа Републике Србије

Општина Мали Зворник

Добродошли на стране Пријатеља деце Србије

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

UNICEF Srbija