Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

У „Службеном гласнику РС”, број 10/24 од 09.02.2024. године објављен је нови Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.

Овим правилником утврђују се начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха из обавезних предмета, изборних програма, активности (слободних наставних активности) и владања и друга питања од значаја за оцењивање ученика и одраслих у основном образовању и васпитању.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 34/19, 59/20 и 81/20).

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању – преузмите ОВДЕ

Број 110-00-252/2023-07
У Београду, 6. фебруара 2024. године
Министар,
проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.