Школски календар

На основу Правилника о календару образовно-васпитног рада основних школа за школску 2016/2017. годину («Сл.гласник РС – Просветни гласник бр. 8/2016.), прво полугодиште почиње у четвртак, 01. септембра 2016. године, а завршава се у петак, 27. јануара 2017. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 13. фебруара 2017. године, а завршава се у уторак, 30. маја 2017. године за ученике осмог разреда, односно, у уторак, 13. јуна 2017. године, за ученике од првог до седмог разреда.

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.  Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34  петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана. У оквиру 36, односно 34 петодневних наставних седмица, школа је у обавези да Годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици. Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Ове школске године, зимски распуст је подељен у два дела. Први део зимског распуста почиње у среду 04. јануара 2017. године, а завршава се у петак 6. јануара 2017. године. Други део зимског распуста почиње у понедељак, 30. јануара 2017. године и завршава се у петак 10. фебруара 2017. године.

Пролећни распуст почиње у четвртак, 13. априла 2017. године, а завршава се у понедељак, 17. априла 2017. године.

Летњи распуст почиње у среду, 14. јуна 2017. године, а завршава се у четвртак, 31. августа 2017. године.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији (“Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2016. године, Свети Сава 27. јануара 2017. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2017. године, Дан победе 9. маја 2017. године, Видовдан 28. јуна 2017. године. Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу. Уторак, 8. новембар 2016. године обележава се као Дан просветних радника.

Дан школе обележава се 29. новембра 2016. године.

Екскурзије ученика биће реализоване у октобру и мају. Релације екскурзија изабраће родитељи.

Саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог полугодишта, биће 30.01.2017. године. Време полагања завршног испита одређује Министарство и по тој одлуци ће бити организовано и реализовано у школи. Свечана подела ђачких књижица, сведочанстава и диплома, ученицима од првог до осмог разреда на крају другог полугодишта, обавиће се у уторак, 28. јуна 2017. године.

У оквиру школе, а у складу са Календаром, планирају се следеће активности:
– стручна већа: последњег петка у месецу 
– одељењска већа предметне наставе: IX, X, XII, III, V, VI и VIII
– одељењска већа разредне наставе: IX, X, XII, III и VI 
– екскурзије ученика: октобар 2016. и мај 2017.
– дан школе 29.11.2016.
– крос – септембар и април  
– недеље спорта – прва недеља октобра и трећа недеља маја