Обавештење за родитеље и ученике о почетку школске године

У циљу примене Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID- 19 коју је донела Влада Републике Србије и ради обезбеђивања континуитета квалитетног образовања за све ученике, Министарство као надлежни државни орган за образовање и васпитање је припремило Стручно упутство.

Стручним упутством ближе се ypeђyjy начин планирања, организовања и остваривања образовно-васпитног рада основне школе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службепи гласиик PC”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20, Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласних PC”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и у складу са прописима којима се ypeђyje план и програм наставе и учења, односно наставни план и програм у основном образовању и васпитању, Правилником о посебном програму образовања и васпитања, кao и другим прописима којима се ближе ypeђyjy специфични аспекти рада основне школе.

Стручно упутство предвиђа могућност примене једног од три различита модела наставе, у зависности од епидемиолошког стања у земљи и у појединим градовима и општинама. Обзиром да је у нашој општини епидемиолошка ситуација тренутно мирна, у Основној школи „Браћа Рибар“ у Доњој Борини школска година ће почети по првом моделу које подразумева:


Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад — 1 модел

Школска 2021/2022. година у складу са Календаром образовно-васпитног рада основне школе почиње 01.09.2021. године. Образовно-васпитни рад организује се непосредно у простору школе. У складу са тим за све ученике првог и другог циклуса обавезна настава, као и остали облици образовно-васпитног рада организују се према усвојеном распореду часова за све ученике у одељењу истовремено. Час наставе траје 45 минута. Свако одељење (група) има своју учионицу, током малих одмора нема промене учионице/кабинета, осим када је то неопходно због специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава.

Веома је важно, а ради обезбеђивања заштите здравља ученика и запослених, као и остваривања права ученика на образовање, да се школа приликом организације и реализације наставе у потпуности придржава актуелних препорука и мера надлежних институција и органа, као и да спроводи мере и стратегије за ублажавање ризика.

Подсећања ради, да напоменемо да настава почиње у 7:45 и да су сва одељења у првој смени.

СРЕЋАН ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ ЖЕЛИ ВАМ КОЛЕКТИВ ШКОЛЕ!

Затворено за коментаре.